Foreningen

Foreningen Con II Crew’s medlemmer inkluderer crew’et og alle deltagerne som kommer på Con2. Du betaler for medlemskabet gennem entréen.
Vi har gjort congængere til medlemmer, fordi vi synes de, der kommer på connen, skal have lov til at bestemme over deres con. En gang om året indkalder crew’et til generalforsamling, hvor regnskabet gennemgås, bestyrelsen vælges osv.
Forslag til hvordan vi skal holde den næste Con2 er også meget velkomne.
Vi lover ikke at kaste alle mulige irriterende mails efter jer. Det er f.eks. også derfor at Con2’s nyhedsbrevsmailliste ikke er den samme som medlemsmaillisten. Vi prøver alt, hvad vi kan!

Foreningsvedtægter

1 Navn og Formål
1.1 Foreningens navn er ”Con II Crew”, hvilket forkortes ”CIIC”.
1.2 Foreningens formål er at udbrede kendskabet til rollespil samt at skabe kontakt mellem rollespillere .

2 Beliggenhed
2.1 Foreningen har hjemsted i Hillerød Kommune.

3 Generalforsamling
3.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
3.2 Generalforsamling skal finde en gang i hvert regnskabsår.
3.3 Indkaldelse til generalforsamling skal ske med minimum to ugers varsel og skal indeholde dagsorden for mødet.
3.4 Møde- og stemmeberettigede er alle gyldige medlemmer af foreningen.
3.5 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen skal være skriftlig, hvis blot én deltager ønsker det, men kan ellers klares ved håndsoprækning.
3.6 Hvert stemmeberettiget medlem har en stemme til generalforsamlingen.
3.7 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan foretages af bestyrelsen eller tre menige medlemmer.

4 Bestyrelsen
4.1 Bestyrelsen udgøres af mininum tre (3) personer og maksimalt syv (7) personer.
4.2 Bestyrelsen vælges ved afstemning til generalforsamling.
4.3 Alle medlemmer kan stille op til bestyrelsen, også in absentia.
4.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en kasserer og en sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen.
4.5 Afgørelser på bestyrelsesmøder foretages ved afstemning blandt de deltagende. Ved stemmelighed afgøres udfaldet med terningekast.
4.6 Bestyrelsen råder over foreningens formue og skal lede foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
4.7 Alle uaftalte udgifter skal godkendes af bestyrelsen.

5 Medlemskab
5.1 Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål og/eller ønsker at benytte sig at foreningens tilbud.
5.2 Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
5.3 Betaling af kontigent giver medlemskab indtil næste hovedarrangement.
5.4 Kontigentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.
5.5 Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren eller ved ikke at forny medlemskabet.
5.6 Ved udtrædelse af foreningen inden kontingentperiodens udløb tilbagebetales kontingentet ikke.

6 Økonomi og regnskab
6.1 Foreningens regnskabsår går fra en måned efter det årlige hovedarrangement og frem til en måned efter det næste. Dette vil typisk betyde, at regnskabsåret genstarter i december, januar eller februar.
6.2 Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
6.3 Regnskabet godkendes af foreningens revisor samt af de fremmødte på generalforsamlingen.

7 Tegningsregler og hæftelse
7.1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.
7.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Et eventuelt tab dækkes af foreningens formue.

8 Ændring af foreningens vedtægter
8.1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
8.2 Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

9 Nedlæggelse af foreningen
9.1 Foreningen kan nedlægges, hvis to tredjedele af de fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling støtter denne beslutning.
9.2 Ved nedlæggelse af foreningen går foreningens formue til en anden forening med et lignende formål. Valg af forening kræver enstemmig vedtagelse i bestyrelsen. Kan enstemmighed ikke opnås, doneres formuen til Red Barnet Danmark.

Disse vedtægter blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22/9 2009 og vil gælde for foreningen fremover.